0
Winkelwagen
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Just Me Design
Singel 1940-1945 165
5348PK  Oss

Kvk 17274496
Btw NL001762043822

Just Me Design is bereikbaar op telefoonnummer 06-51539037 (ivm drukte in de winkel zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar)

info@justmedesign.nl

Artikel 1 Defenities


In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
 
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 • Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
 • Klant: de wederpartij van Just Me Design met wie Just Me Design een Overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake koop en levering van Zaken.
 • Partijen: Just Me Design en Klant gezamelijk.
 • Just Me Design: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
 • Website: de website van Just Me Design, te vinden onder de URL. http://www.justmedesign.nl.
 • Zaken: zaken welke Just Me Design op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.


Artikel 2 Toepasselijkheid
 
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede de contacten en/of (rechts) handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet.
 • Indien en voorzover Just Me Design niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Just Me Design heeft laten weten de Overeenkomst neit binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing.
 •  
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
 
 •  De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 • Just Me Design garandeert neit dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Just Me Design hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
 • Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorafgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Just Me Design er zorg voor dat "als er vooruit betaald word door Klant" de betaalde bedragen, inclusief de initieël verzendkosten, zo snel als dat voor mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling
 
 • Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende het Bestelproces.
 • Just Me Design is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij  prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
 • Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op verschillende wijze worden voldaan:
 • - Door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de bank).
 • - Door middel van electronische vooruitbetaling (iDeal of PayPal) 
 • - Ophalen in de winkel 


Artikel 5  Leveringstermijn
 
 • De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsemails zijn indicatief.
 • Just Me Design zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
 •  
Artikel 6 Herroepingsrecht
 
 • De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, voorzien van retourformulier terug te sturen naar Just Me Design mits:
 • Gezien de aard van de Zaken, de Zaken met orginele aangehechte prijskaartjes, schoon, ongewassen, ongedragen, zonder geuren zoals eten, huisdieren of rook.
 • De Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen.
 • Onder rembours verstuurde pakketten worden niet in ontvangst genomen.
 • De Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket "en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard" totdat het in ontvangst heeft genomen.
 • De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Zonder verzendkosten. Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren
 
 • Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Just Me Design al waarna Klant is gerechtigd de zaken terug te sturen naar Just Me Design mits:
 • Klant na ontvangst het geleverde onmiddelijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Just Me Design binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
 • Het reclameformulier zoals bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden opgevraagd via email, volledig is ingevuld;
 • De Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten of onder rembours verzonden pakketten worden niet in ontvangst genomen door Just Me Design.
 • Indien na onderzoek door Just Me Design inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Just Me Design met de Klant in overleg treden.
 • Indien na onderzoek door Just Me Design inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
 • Het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van de Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel overeenkomstige toepassing is;
 • Restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.
 • Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
 • Gedurende de periode als bedoeld in artikel kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclameformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens
 
 • Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
 • De Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven';
 • Behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Just Me Design.
 • Voor het sturen van commercieëlr uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend emailnieuwsbrieven en SMS berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Just Me Design deze uitingen sturen.
 • De Klant is te tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Just Me Design aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 
 • Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Just Me Design, welke contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Just Me Design zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
 • Klant kan het geschil "indien en voorzover Partijen er gezamelijk niet uitkomen"  voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningsrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen
 
 • Just Me Design is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
 • Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Just Me Design inloggevens zijn verstrekt, draagt de Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens, mochten leiden tot een overeenkomst.
 • Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Bedrijfsgegevens

Just Me Design
Singel 1940-1945 165
5348PK  Oss

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van
10.00 uur - 16.30 uur

info@justmedesign.nl


Kvk 17274496
Btw NL001762043822

Volg ons ook op Facebook

http://facebook.com/grotematenfashion/

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.